VILKÅR FOR BRUG AF ADJØ-APP M.V.

INDLEDNING

Denne app leveres af Life Apps ApS, Lerklinten 22, 4220 Korsør, CVR-nr. 41219742.

Life Apps ApS, herunder ”ADJØ-appen” og alle enheder, der kontrollerer, kontrolleres af, er tilknyttet eller under fælles kontrol heraf, benævnes kollektivt “LIFE”, ”ADJØ”, “vi”, “os” eller “vores”.

Ved at bruge en hvilken som helst LIFE app eller ved at klikke på et felt, hvor det fremgår, at du godkender eller accepterer disse vilkår, angiver du din accept af disse vilkår (fremadrettet ”Vilkår”) for brug. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår for brug, må du ikke benytte apps udviklet af LIFE, herunder ADJØ-appen.

Uden at begrænse det generelle i det foregående erkender du, at dette omfatter din brug af ADJØ-appen og modtagelse af data, materialer og oplysninger, der er til rådighed i eller gennem ADJØ-appen.

Du kan kontakte LIFE ved at skrive et brev til Life Apps ApS, Boghvedemarken 10, 2680 Solrød eller kontakte os på følgende e-mail: info@lifeapps.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG BRUG AF COOKIES

Vores persondatapolitik og politik vedrørende cookies er en integreret del af disse vilkår og kan findes på: www.adjo.dk

Eventuelle tredjeparter, der handler på vegne af ADJØ, er bundet af de samme regler og principper som ADJØ.

BRUG AF INDHOLD

Alle oplysninger, materialer, funktioner og øvrigt indhold (“Indhold”), som ADJØ-appen indeholder, er ophavsretligt beskyttede ejendom eller ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende vores samarbejdspartnere. Du må derfor ikke udnytte vores beskyttede ejendom uretmæssigt.

Alle mærker, navne og logoer er vores og/eller vores licensgiveres eller licenstageres ejendom. Vi kan afbryde din adgang til ADJØ-appen, ændre ADJØ-appen eller slette indhold eller funktioner på en hvilken som helst måde, på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund eller uden nogen grund.

Du accepterer, at du ikke vil kopiere, distribuere eller dekompilere indholdet eller bruge indholdet på nogen anden måde end som integreret i eller nødvendigt for brug af indholdet.

KONTI OG VALIDERING

Vores serviceydelser på/i ADJØ-appen kræver, at du opretter en ADJØ konto for at anvende appen. Du skal registrere dig med dit for- og efternavn, fødselsår og e-mail. Vi kan indføre regler som gør at du skal registrere og legitimere dig. Dette kan vi fx gøre ved, at du skal anvende dit NemID til at identificere dig selv. Dette for at sikre, at vi har de korrekte oplysninger om dig og samtidigt at vi sikrer, at det kun er dig eller dine nærmeste pårørende der kan få adgang til dine data. En registrering med NemID sker i henhold til regler og vilkår, der gælder for brug af NemID. Vi anvender alene NemID til validering af dig som person.

Vi kan ophæve eller afbryde din mulighed for at bruge nogen app udviklet og ejet af LIFE eller dele heraf, hvis du ikke identificerer dig og ikke overholder disse vilkår og betingelser.

APP-FORHANDLERE/BUTIKKER

Du accepterer, at disse Vilkår for brug udelukkende er indgået mellem dig og os, og ikke med app-forhandlere/butikker, f.eks. Apple Inc., Google LLC osv. (“app-forhandlere”). Vi, og ikke app-forhandlerne, er eneansvarlige for brug af ADJØ-appen og de serviceydelser og indhold. Parterne accepterer, at app-forhandlerne ikke har nogen forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supportydelser i forhold til ADJØ appen.

I det omfang, det er lovmæssigt tilladt, har app-forhandlerne ingen garantimæssige forpligtelser overhovedet i forhold til ADJØ-appen.

Du accepterer, at vi, og ikke app-forhandlerne, er ansvarlige for at håndtere eventuelle krav, som du eller nogen tredjepart måtte have vedrørende ADJØ-appen eller din besiddelse og/eller brug af ADJØ-appen, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar; (ii) eventuelle påstande om, at ADJØ-appen ikke efterlever gældende lovgivning; og (iii) krav på baggrund af forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning.

Du accepterer, at vi, og ikke app-forhandlerne, er ansvarlige for efterforskning, forsvar, afgørelse og udredning af eventuelle påstande om krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder i forhold til ADJØ-appen eller din besiddelse og brug af ADJØ appen.

Du accepterer at overholde alle gældende tredjeparters aftalevilkår ved brug af ADJØ-appen.

Du accepterer, at din brug af ADJØ-appen er underlagt de regler for brug, som fremgik af app-forhandlerens servicevilkår gældende på tidspunktet for download af apps gennem app-forhandleren, fx de gældende vilkår hos Apple Inc.

SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Du er selv ansvarlig for at sikre fortroligheden af brugernavn(e), adgangskode(r), samt alle aktiviteter på din konto/dine konti. I det omfang, det er muligt ifølge gældende lovgivning, accepterer du hermed at skadesløsholde, forsvare og holde os, vores licensgivere, licenstagere, forhandlere, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere og hver af ovenstående enheders respektive forhandlere, distributører, serviceudbydere og leverandører samt alle ovenstående enheders respektive ledere, direktører, ejere, medarbejdere, agenter, repræsentanter og assignatarer (samlet kaldet “skadesløsholdte parter”) skadesløse fra og mod ethvert tab, erstatning, erstatningsansvar og omkostninger (herunder forligsomkostninger og alle juridiske eller andre gebyrer og omkostninger til undersøgelse eller forsvar af eventuelle søgsmål eller varslede retshandlinger), som påføres de skadesløsholdte parter i forbindelse med ethvert krav som følge af nogen form for misligholdelse af disse vilkår for brug eller krav opstået som følge af din brug af ADJØ-appen og/eller din konto/dine konti. Du skal efter bedste evne samarbejde med os i forsvaret af eventuelle krav. Vi forbeholder os ret til for egen regning at søge særskilt advokatbistand og at overtage det overordnede forsvar af og kontrol over alle spørgsmål, som ellers skulle skadesløsholdes af dig.

JURISDIKTION OG VÆRNETING

Disse Vilkår for brug er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Du accepterer, at enhver retslig handling eller ethvert økonomisk krav, som udspringer af eller opstår i forbindelse med disse Vilkår for brug eller ADJØ-appen, skal anmeldes, og at værneting udelukkende er i Danmark.

Bemærk, at obligatoriske lovkrav kan give dig ret til at anlægge sag under andre retslige jurisdiktioner.

Vi har udviklet ADJØ-appen til at virke og blive anvendt i Danmark. Personer, der vælger at få adgang til ADJØ-app, gør dette frivilligt og er selv ansvarlige for at overholde alle gældende love, herunder gældende dansk eller lokal lovgivning.

ÆNDRING

Vi kan når som helst ændre disse Vilkår for brug ved sletning og/eller tilføjelse af dele heraf.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer i disse vilkår for brug, får du besked om sådanne ændringer via en e-mail til den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, og/eller ved meddelelse, eller via den relevante app-butik eller via selve appen. Vores seneste Vilkår kan dog altid findes på vores hjemmeside www.adjo.dk

Eventuelle ændringer til disse Vilkår for brug træder i kraft tredive (30) kalenderdage efter vores udsendelse af en meddelelse til dig. Ved at bruge appen efter de tredive (30) kalenderdages varsel giver du dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer. Bemærk, at du til enhver tid er ansvarlig for at holde dine personoplysninger opdateret, så vi har din aktuelle e-mailadresse. Hvis den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, ikke er gyldig, eller hvis vi af nogen anden årsag ikke er i stand til at give dig det ovenfor beskrevne varsel, udgør vores afsendelse af e-mailen med meddelelsen ikke desto mindre effektivt varsel om eventuelle ændringer, der er beskrevet i varslet.

PERSONDATAPOLITIK

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi anvender dem til, hvem de videregives til, og hvornår vi sletter dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Life Apps ApS
CVR-nr.: 41219742
Lerklinten 22
4220 Korsør

(Herefter benævnt LIFE)

Kontaktperson: (Dataprotectionofficer)
Jesper Wass, jwa@lifeapps.dk

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER:


Brug af app:

Vi behandler kun personoplysninger, som du selv har udleveret til os i forbindelse med din brug af vores apps. Du indtaster selv dine oplysninger. Det er ikke nødvendigt at udlevere alle oplysninger, men brug af vores tjenester kan medføre, at det er nødvendigt for at opnå udnyttelse af vores funktioner. Disse oplysninger opbevares digitalt. Oplysninger placeres hos Google LLC., som er vores Databehandler. Der er indgået gældende databehandleraftale der overholder gældende lovgivning.

Typer af personoplysninger vi behandler:

Disse personoplysninger behandler vi kun i overensstemmelse med Dataforordningens kapitel II, for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor vores kunder i forbindelse med brug af vores tjenester, apps m.m., samt opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser.

Nyhedsbreve:
Ved tilmelding til LIFE’s nyhedsbreve registrerer vi navn, mailadresse og interesseområde. Oplysningerne anvendes til at sende LIFE’s nyhedsbrev. Enkelte medarbejdere hos LIFE har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder LIFE sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, hvilket blandt andet bruges til at forbedre vores kommunikation. Nyhedsbreve kan altid fravælges ved at klikke på ”unsubscribe” i bunden af den mail, nyheden udsendes med.

Hjemmeside:

Ved besøg på vores hjemmeside www.adjo.dk  registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af LIFE’s hjemmeside, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne.

TIDSFRISTER FOR SLETNING


Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Vi sletter identifikationsoplysninger efter 1 år for at sikre fejl og at evt. databrud ikke er sket hos brugeren.


Vi sletter øvrige personoplysninger efter 3 år i henhold til forældelsesloven.  Indledes en erstatningssag mod os, vil personoplysninger kunne opbevares i længere tid end 3 år, dog altid i overensstemmelse med Dataforordningens kapitel II, om principper for behandling af personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

OPLYSNINGER SOM VI VIDEREGIVER

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for LIFE. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for LIFE, hvis vi har dit samtykke. Se ”samtykke til indhentning at persondata” for angivelse af modtagere, som vi videregiver dine personoplysninger til.

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores politik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for LIFE, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • Holde LIFE fri fra skade, vores klienter eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

INFORMATIONSSIKKERHED

Vi arbejder hårdt for at beskytte LIFE og vores brugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos LIFE:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på LIFE’s vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i LIFE.

OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDERNE

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af persondata, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

ÆNDRINGER

Vores persondatapolitik kan løbende ændres. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail eller gennem vores apps).

Ver. November 2023

Oversigt over cookies